Η Κυπριακή ποιητική παράδοση,η Κυπριακή ποίηση, έχει τις πηγές της πολύ βαθειά στο χρόνο, φτάνοντας μέχρι τις εποχές εκείνες που ανδρώθηκε το έπος. Τόσο ο χαρακτήρας της όσο και το περιεχόμενο της καθρεφτίζουν την ελληνικότητά της. Με τις σκέψεις αυτές προσπάθησα και προσπαθώ να δημιουργήσω μια Ποιητική Ανθολογία του Ποιητικού λόγου των Κυπρίων Ποιητών/τριών. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας αναρτώνται και ανακοινώσεις για ποιητικές και γενικότερα λογοτεχνικές εκδηλώσεις αλλά και συνεντεύξεις Κυπρίων ποιητών/τριών, ώστε οι σκέψεις,οι ιδέες και οι ανησυχίες τους να γίνουν ευρύτερα γνωστές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ
Το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό. Ως μοναδικό στόχο έχουμε να γίνει μικρή βιβλιοθήκη της Κυπριακής Ποίησης στο διαδίκτυο και να προωθήσει τη Ποίηση των Κυπρίων Δημιουργών.

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

19 μέτρα για την ανάπτυξη του Τουριστικού Προιόντος της Κύπρου του Σταύρου Χατζησάββα


Το τελευταίο χρονικό διάστημα, διαβάσαμε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της χώρας μας, την σωστή πρόθεση της κυβέρνησης στο να προχωρήσει στην μετεξέλιξη και εκσυγχρονισμό του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού δημιουργώντας στην θέση του ένα υφυπουργείο. Θεωρώ και πιστεύω ότι η ονομασία του θα πρέπει να είναι Υφυπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής , μέσα από το οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί η όσο το δυνατό καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματική εποπτεία της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας αλλά και της σωστή και ολοκληρωμένης προώθησης και προβολής του προσφερόμενου κυπριακού τουριστικού προϊόντος.


Πρώτο Μέτρο: Η επιλογή και ο διορισμός από τον πρόεδρο της δημοκρατίας του υφυπουργού, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές τουριστικές του γνώσεις τόσο για την ιδιομορφία και ποικιλομορφία των κυπριακών δεδομένων αλλά και δυνατοτήτων στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο τουριστικό περιβάλλον. Λανθασμένοι οι διορισμοί από τους εκάστοτε προέδρους, ανθρώπων οι οποίοι προτείνονται από τα κόμματα συνεργασίας, απλά και μόνο για κακο-διαχείριση και εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων.

Δεύτερο Μέτρο:  Η αναδιοργάνωση στην δομή αλλά και στη λειτουργία του υφυπουργείου, με βάση σύγχρονα – ευέλικτα πρότυπα που θα είναι άμεσα παραγωγικά και θα μειώσουν αισθητά την γραφειοκρατία και την κακή λειτουργία των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Τρίτο Μέτρο: Πρόσληψη ικανού εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο θα πρέπει να έχει ακαδημαϊκή γνώση επί του αντικειμένου, και όχι πρόσληψη προσωπικού χωρίς ακαδημαϊκές γνώσεις , αλλά με τις ευλογίες των κομματικών παρεμβάσεων απλά και μόνο για την εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων και σκοπιμοτήτων.

Τέταρτο Μέτρο:  Η άμεση αναθεώρηση της τουριστικής ανάπτυξης και επανατοποθέτηση της σε ολοκληρωμένη βάση με απώτερο σκοπό και στόχο την μακροπρόθεσμη στόχευση των επιμέρους τουριστικών θεμάτων.

Πέμπτο Μέτρο:  Αξιολόγηση των γνώσεων του προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού επί του αντικειμένου και εφαρμογή ταχύρρυθμων εκπαιδευτικών τουριστικών προγραμμάτων για την πλήρη επιμόρφωσή τους πάνω στο αντικείμενο του κυπριακού τουριστικού προϊόντος. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί, εκτός από την πνευματική καλλιέργεια του προσωπικού του οργανισμού, η παραγωγικότητα του στον χώρο εργασίας.

Έκτο Μέτρο: Σαρωτικές – ριζοσπαστικές νομοθετικές τροποποιήσεις που να δίνουν την ευχέρεια για ανάπτυξη και άλλων μορφών τουρισμού , αλλά και απλοποίηση νομοθεσιών που είναι πολύπλοκες , φτιαγμένες για τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Ο τουρισμός είναι ένα πολυπρόσωπο αγαθό, που θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία και το δικαίωμα σε όλους να προσπαθούν να προσφέρουν, για την καλυτέρευση της προσφερόμενης ποιότητας αλλά και την ποικιλομορφία της προσφοράς μας.

Έβδομο Μέτρο: Η επιβεβλημένη ανάγκη καλλιέργειας των παιδιών μας, μέσα από τα σχολεία σωστής κοινωνικής περιβαλλοντικής και τουριστικής συνείδησης.

Όγδοο Μέτρο: Σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων από τις ξενοδοχειακές μονάδες.

Ένατο Μέτρο: Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση των ανθρώπων που απασχολούνται στην τουριστική και επισιτιστική βιομηχανία του τόπου.

Δέκατο Μέτρο: Ενίσχυση της κυπριακής φιλοξενίας με κάθε τρόπο και μέσο. Εργοδότηση καταρτισμένων Κυπρίων άνεργων στην τουριστική και επισιτιστική βιομηχανία. Θα πρέπει να επανέλθει το στοιχείο της κυπριακής φιλοξενίας ως κύριο χαρακτηριστικό του τουριστικού μας προϊόντος. Για παράδειγμα θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η εργοδότηση Κυπρίων πολιτών στην τουριστική βιομηχανία.

Ενδέκατο Μέτρο: Επιβάλλεται  η δημιουργία ενός ειδικά σχεδιασμένου κτιρίου το οποίο θα στεγάσει το νέο Υφυπουργείο. Το υπάρχων κτίριο που χρυσοπληρώνει το κράτος με την μορφή ενοικίασης, δεν είναι ειδικά σχεδιασμένο σε πρότυπα που να υποβοηθούν το έργο αλλά και το εργασιακό περιβάλλον του προσωπικού του υφυπουργείου. Πέραν τούτου, δεν πληροί βασικά κριτήρια πράσινου σχεδιασμού. Δεν μπορείς  για παράδειγμα να προτείνεις στις ξενοδοχειακές μονάδες να προχωρούν σε περιβαλλοντική αναβάθμιση των μονάδων τους για εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς το ίδιο το κράτος να τηρεί αυτές τις εισηγήσεις και τους κανονισμούς. Συνεπώς θα πρέπει να σχεδιαστεί και να οικοδομηθεί το Μέγαρο Τουρισμού της Κύπρου.

Δωδέκατο Μέτρο: Δημιουργία στην Κύπρο παρατηρητηρίου προσφερόμενων τιμών αλλά και προσφερόμενων υπηρεσιών, των ανταγωνιστών γειτόνων μας. Αυτό το παρατηρητήριο θα έχει την ευθύνη να εποπτεύει και να παρακολουθεί τους ανταγωνιστές μας, αλλά θα έχει την ευχέρεια και δυνατότητα να παρεμβαίνει ουσιαστικά στην χάραξη τουριστικής πολιτικής στο τομέα των προσφερόμενων τιμών και υπηρεσιών. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα στο καταναλωτικό κοινό να σχηματίζει εικόνα και να προχωρεί με συγκρίσεις όσο αφορά τιμές και προσφερόμενες υπηρεσίες μεσογειακών ανταγωνιστικών προς εμάς προορισμών.

Δέκατο Τρίτο Μέτρο:  Συνεχής εμπλουτισμός αλλά και αναβάθμιση των υπαρχόντων μορφών τουρισμού, με έμφαση στους τομείς της δημόσιας καθαριότητας και υγιεινής. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντική και η στήριξη κύπριων επιχειρηματιών που έχουν δηλώσει την πρόθεση τους να προχωρήσουν σε αναπτυξιακά τουριστικά έργα. Επιπλέον, μέσα από τις θέσεις μου για πράσινη ανάπτυξη προτείνω την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η Κύπρος είναι από τους λίγους χώρους στην Ευρώπη όπου ένας ταξιδιώτης δεν θα βρει χώρους ξεκούρασης και προσφερόμενες υπηρεσίες στους αυτοκινητόδρομους αλλά αναγκάζεται να δοκιμάσει την τύχη του στα κέντρα αναψυχής και εστιατόρια της περιοχής. 

Το Κράτος παράλληλα κατευθύνει τους αυτοκινητιστές με τη σήμανση στους αυτοκινητόδρομους σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Φυσικά τα κέντρα αναψυχής και εστιατόρια που βρίσκονται κοντά σε αυτοκινητόδρομους δεν έχουν καμιά υποχρέωση να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες σε οποιονδήποτε περαστικό παρά μόνο στους πελάτες τους.

Δέκατο Τέταρτο Μέτρο:  Εφαρμογή νέων μορφών και τακτικών, τουριστικού μάρκετινγκ που σκοπό και στόχο θα έχουν, οικονομικότερα και καλύτερα αποτελέσματα. Π.χ. Διαδίκτυο. Θα πρέπει να γίνεται πιο σοβαρή μελέτη της τουριστικής διαφημιστικής καμπάνιας και να υπάρχει διαφάνεια στα οικονομικά των εκστρατειών αυτών.

Δέκατο Πέμπτο Μέτρο:  Οργάνωση και δημιουργία επιτέλους της τουριστικής αστυνομίας με ουσιαστικές εξουσιοδοτήσεις, σχετικά με την εφαρμογή και τήρηση της τουριστικής νομοθεσίας αλλά και στην προστασία των τουριστών σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας εις βάρος τους και όχι μόνο.

Δέκατο Έκτο Μέτρο:  Εφαρμογή ειδικών τιμών σε αγαθά πρώτης καταναλωτικής ανάγκης σε τουριστικές περιοχές. Εφαρμογή ανώτατης και κατώτατης τιμής, δηλαδή πλαφόν (π.χ. νερό, ψωμί, γάλα).

Δέκατο Έβδομο Μέτρο: Να σταματήσει επιτέλους δια νόμου η διέλευση τουριστών προς τις Κατεχόμενες περιοχές μέσω οργανωμένων τουριστικών γραφείων. Αυτό μπορεί να γίνει για παράδειγμα με την ανάκληση άδειας λειτουργίας του τουριστικού γραφείου που προβαίνει σε αυτή την ενέργεια. Η διέλευση τουριστών προς τις Κατεχόμενες περιοχές θέτει σε κίνδυνο τόσο την οικονομική συνοχή της τουριστικής μας βιομηχανίας όσο και την διασφάλιση της ποιότητας του τουριστικού μας προϊόντος. Τα κατεχόμενα κατάντησαν να είναι ένας ανταγωνιστικός προς εμάς προορισμός οικονομικότερος και χαμηλότερης προσφερόμενης ποιότητας στους τουρίστες επισκέπτες.

Δέκατο Όγδοο Μέτρο: Λειτουργία των γραφείων πληροφοριών του ΚΟΤ, Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων σε μόνιμη βάση,  καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, με άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Θεωρώ πως είναι λανθασμένο για παράδειγμα τα γραφεία πληροφοριών του ΚΟΤ να είναι σε λειτουργία Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 08:00 – 14:30 και Τετάρτη 08:00 – 18:00 (εκτός Ιούλιο και Αύγουστο που είναι και την Τετάρτη 08:00 – 14:30) Τις υπόλοιπες μέρες (Σάββατο – Κυριακή) και ώρες δεν υπάρχουν τουρίστες στην Κύπρο; Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με την δημιουργία της τουριστικής αστυνομίας και να υπάρξει συστέγαση για σκοπούς οικονομικής και λειτουργικής εξοικονόμησης.

Δέκατο Ένατο Μέτρο: Γραφεία Τουριστικής Ενημέρωσης και Πληροφόρησης σε κάθε χωριό και κάθε δήμο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ετοιμασία ειδικού ενημερωτικού υλικού για ντόπιους και ξένους επισκέπτες και να σταλεί σε όλα τα γραφεία δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων. Απαράδεκτο για ολόκληρο το Τρόοδος να υπάρχει μόλις ένα γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης στις Πλάτρες, ή για ολόκληρη την Λευκωσία να υπάρχουν μόλις δυο ένα στην Λαϊκή Γειτονιά και ένα στα Κεντρικά Γραφεία ΚΟΤ.

Είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει άμεσα κράτος και πολιτεία στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος στο σύνολο του. Χρειάζεται τόλμη και πολιτική βούληση ούτως ώστε να εφαρμοστεί στην κυριολεξία μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση τόσο στην δομή όσο και στην λειτουργία του κράτους. Υπάρχουν αξιόλογα νέα μυαλά στην Κύπρο με άψογη ακαδημαϊκή και όχι μόνο κατάρτιση στην εξειδίκευση του τουρισμού. Αξιοποιήστε μας!

*Σταύρος Χατζησάββας
Ειδικός σε θέματα Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου