Η Κυπριακή ποιητική παράδοση,η Κυπριακή ποίηση, έχει τις πηγές της πολύ βαθειά στο χρόνο, φτάνοντας μέχρι τις εποχές εκείνες που ανδρώθηκε το έπος. Τόσο ο χαρακτήρας της όσο και το περιεχόμενο της καθρεφτίζουν την ελληνικότητά της. Με τις σκέψεις αυτές προσπάθησα και προσπαθώ να δημιουργήσω μια Ποιητική Ανθολογία του Ποιητικού λόγου των Κυπρίων Ποιητών/τριών. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας αναρτώνται και ανακοινώσεις για ποιητικές και γενικότερα λογοτεχνικές εκδηλώσεις αλλά και συνεντεύξεις Κυπρίων ποιητών/τριών, ώστε οι σκέψεις,οι ιδέες και οι ανησυχίες τους να γίνουν ευρύτερα γνωστές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ
Το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό. Ως μοναδικό στόχο έχουμε να γίνει μικρή βιβλιοθήκη της Κυπριακής Ποίησης στο διαδίκτυο και να προωθήσει τη Ποίηση των Κυπρίων Δημιουργών.

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

«Η πτώσις των Ιωαννίνων»

....
Τρεις μήνας κάμαμεν εκεί πολιορκίαν
μέραν και νύκτα είμεθα πρόχωμα κατοικία.
Οι Τούρκοι πάνω στο βουνό και οι Έλληνες ‘πο κάτω
έριχναν τες οβίδες των ματαίως μεσ’ τον κάμπον.
Επίθεσιν πάνω σε επίθεσιν έκαμνον οι ευζώνοι
και ήταν αδύνατον ποτέ μαζί να πάμεν όλοι.
Ο Κωνσταντίνος Βασιληάς στ’ άλογόν του καβαλλάρης
εγύριζεν τα στρατεύματα που μιαν μεριάν ως άλλην.
Εσκέφθηκεν με τεχνασμόν και με πολλήν σοφίαν
να καταστρέψη τον εχθρόν από την κοινωνίαν.
Εσκέφθη στρατηγήματα και έκαμεν νέον δρόμον
και έβγαλεν πυροβολικόν και εύρεν ευθύς τον στόχον.
Και εις τες 18 Φεβρουαρίου μήνα
εδόθη γενική επίθεσις σ’ όλα τα στρατηγεία.
Και τρεις ημέρας διήρκεσεν η επίθεσις κι η μάχη
και πλείστοι κατεστράφησαν εις την Αετορράχην.
Ο Σαπουντζάκης αρχηγός κάμνει πολιορκία
με τέσσαρα συντάγματα σ’ αυτήν την εκστρατείαν.
Συντάγματα ευζωνικά είχεν μονάχα τρία
και δεν μπορούσε ο δυστυχής να φάγη τα θηρία.
Νύκταν και μέραν έκαμνον έφοδον οι ευζώνοι
και εβαστούσαν την γραμμήν με μόνον μίαν ζώνην.
....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου